Vijeće učenika

 

Članak 165.

 • U školi se osniva Vijeće učenika.
 • Vijeće učenika čine svi predsjednici i zamjenici predsjednika razrednih odjela.
 • Mandat članu Vijeća učenika traje jednu školsku godinu.
 • Isti učenik može biti ponovno biran i u narednim školskim godinama.

 

Članak 166.

 • Konstituirajuću sjednicu Vijeća učenika saziva ravnatelj.
 • Ravnatelj rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika.
 • Sjednicama Vijeća učenika predsjedava predsjednik Vijeća kojeg javno biraju članovi na prvoj sjednici Vijeća.
 • O sjednicama vodi se zapisnik koji se čuva u tajništvu Škole.
 • Pomoć u radu Vijeću učenika pružaju ravnatelj i stručne službe Škole.
 • Predsjednik Vijeća učenika može sudjelovati u radu tijela Škole kada se odlučuje o pravima i obvezama učenika bez prava odlučivanja.

 

Članak 167.

 • Vijeće učenika Škole:
 1. priprema i daje prijedloge tijelima Škole o pitanjima važnim za učenike, njihov rad i rezultate u obrazovanju,
 2. sudjeluje u izradi programa izvannastavnih aktivnosti,
 3. predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada u Školi,
 4. predlaže osnivanje učeničkih klubova i udruga
 5. raspravlja kod donošenja Kućnog reda i Etičkog kodeksa
 6. skrbi o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti učenika
 7. pomaže učenicima u izvršenju školskih i izvanškolskih obveza,
 8. obavlja druge poslove određene ovim Statutom i drugim općim aktima.
 • Vijeće učenika može razmatrati, predlagati i davati svoje mišljenje o svim pitanjima iz članka 115. ovog Statuta.

 

 

Skip to content