Školski odbor

 

Članak 41.

 • Školom upravlja Školski odbor.
 • Školski odbor ima 5 članova.
 • Dva (2) člana iz reda učitelja i stručnih suradnika, jednog (1) člana iz reda roditelja koji nije radnik škole, a kojega na prijedlog ravnatelja imenuje Osnivač.
 • Dva (2) člana imenuje Osnivač samostalno.
 • Predsjednika Školskog odbora imenuje Osnivač.

 

Članak 42.

 • Mandat članova Školskog odbora teče od dana konstituiranja Školskog odbora i traje četiri (4) godine.
 • Članovi Školskog odbora mogu biti ponovno imenovani.

 

Članak 43.

Članom Školskog odbora ne može biti imenovana osoba koja je pravomoćno osuđena ili protiv koje se vodi postupak za kaznena djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa katoličkih vrijednosti, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti pravnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda, protiv službene dužnosti, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.

 

Članak 44.

 • Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu Školskog odbora najkasnije u roku od 15 dana nakon što je imenovana većina članova Školskog odbora.
 • Ravnatelj vodi konstituirajuću sjednicu Školskog odbora do objave imenovanog predsjednika Školskog odbora.
 • O konstituiranju, odnosno ne konstituiranju predsjednika Školskog odbora, ravnatelj je dužan izvijestiti Osnivača najkasnije u roku od tri dana od dana održavanja konstituirajuće sjednice Školskog odbora.

 

Članak 45.

Dnevni red konstituirajuće sjednice obvezno sadrži:

 1. izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora,
 2. verifikaciju mandata članova Školskog odbora,
 3. izbor zamjenika predsjednika Školskog odbora.

 

Članak 46

 • Za zamjenika predsjednika Školskog odbora može biti izabran svaki član Školskog odbora.
 • O kandidatima za zamjenika predsjednika Školskog odbora članovi Školskog odbora glasuju javno dizanjem ruku.
 • Za zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova od ukupnog broja članova Školskog odbora.

 

Članak 47.

Predsjednik Školskog odbora:

 1. saziva sjednice Školskog odbora,
 2. utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice,
 3. priprema i razmatra materijale za sjednicu,
 4. vodi sjednice Školskog odbora,
 5. vodi računa da se sjednice održavaju u skladu sa zakonskim odredbama te odredbama općih akata,
 6. skrbi o održavanju reda na sjednici te obavlja i druge radnje i poslove utvrđene Poslovnikom o radu kolegijalnih tijela.

 

Članak 48.

U slučaju spriječenosti obavljanja dužnosti, predsjednika Školskog odbora zamjenjuje zamjenik predsjednika Školskog odbora.

 

Članak 49.

 • Sjednicu Školskog odbora saziva predsjednik Školskog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti, njegov zamjenik.
 • Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Školskog odbora.
 • Predsjednik Školskog odbora obvezan je sazvati sjednicu Školskog odbora ako to traži 1/3 članova Školskog odbora ili ravnatelj.
 • Ako predsjednik Školskog odbora ne izvrši obvezu iz stavka 1. ovog članka, a radi se o potrebi hitnog odlučivanja te zakonitosti rada Škole, sjednicu Školskog odbora ovlašten je sazvati ravnatelj.

Članak 50.

 • Pozivi za sjednicu u pravilu se dostavljaju u pisanom obliku, s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za sjednicu, najkasnije tri do pet dana prije održavanja sjednice.
 • Pozivi se dostavljaju svim članovima Školskog odbora, ravnatelju Škole te, po potrebi, izvjestiteljima o pojedinim pitanjima u svezi s dnevnim redom kao i drugim osobama koje se u svezi s dnevnim redom pozivaju na sjednicu.
 • Jedan primjerak poziva s prijedlogom dnevnog reda za sjednicu stavlja se na oglasnu ploču Škole u roku određenom u stavku 1. ovog članka.

 

Članak 51.

U hitnim situacijama te posebno opravdanim razlozima sjednica Školskog odbora može se sazvati usmeno, odnosno telefonskim ili elektroničkim putem.

 

Članak 52.

 • Kada pojedinom članu Školskog odbora iz članka 45. ovoga Statuta prijevremeno prestane mandat, Osnivač na njegovo mjesto imenuje novoga člana iz istog reda u roku od 30 – 40 dana od dana prestanka mandata, prema stavku 1. ovoga članka.
 • Mandat novoimenovanog člana Školskog odbora traje do isteka vremena na koje je bio izabran raniji član Školskog odbora.

 

Članak 53.

Člana Školskog odbora iz reda nastavnika i stručnih suradnika i iz reda roditelja razrješuje se:

 1. ako podnese ostavku na članstvo u Školskom odboru,
 2. ako mu kao nastavniku odnosno stručnom suradniku prestane radni odnos u Školi,
 3. ako učeniku čiji je roditelj član Školskog odbora prestane školovanje u ovoj Školi, najkasnije u roku od 60 dana od dana kada je prestalo školovanje učenika u školi,
 4. ako privremeno ili trajno ne može izvršavati obveze člana,
 5. ako zbog nastanaka razloga iz posebnih propisa član više ne može obavljati poslove nastavnika i stručnog suradnika ili ako je roditelj sankcioniran sukladno odredbama posebnih propisa,
 6. ako Osnivač nije zadovoljan njegovim radom u Školskom odboru,
 7. ako prosvjetni inspektor ili Školski odbor utvrde da član Školskog odbora ne ispunjava obveze, odnosno ne obavlja poslove iz svog djelokruga utvrđene zakonom, Aktom o osnivanju ili Statutom Škole, ili ako obveze i poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito poslovanje Škole,
 8. ako nastanu razlozi iz posebnih propisa zbog kojih osoba više ne može biti član Školskog odbora.

 

 Članak 54.

 • Školski odbor može biti raspušten i prije isteka mandata ako ne ispunjava obveze utvrđene zakonom, Aktom o osnivanju ili Statutom Škole, ili ako te poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Škole.
 • Odluku o raspuštanju Školskog odbora donosi Osnivač.

 

Članak 55.

 • Odlukom o raspuštanju Školskog odbora Osnivač imenuje povjerenstvo koje privremeno zamjenjuje Školski odbor.
 • Na imenovanje povjerenstva, način rada te ovlasti povjerenstva koje zamjenjuje Školski odbor primjenjuju se odredbe članka 121., stavci 4.- 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

 Članak 56.

 • Član Školskog odbora koji je razriješen prije isteka mandata jer je utvrđeno da ne ispunjava obveze utvrđene zakonom, Aktom o osnivanju ili Statutom Škole ne može biti ponovno imenovan za člana istoga Školskog odbora.
 • Članovi raspuštenog Školskog odbora ne mogu biti ponovno imenovani za članove Školskog odbora koji se imenuje nakon raspuštanja ako je Školski odbor raspušten iz razloga neobavljanja poslova iz svojeg djelokruga u skladu sa zakonom, Aktom o osnivanju ili Statutom škole, ili je te poslove obavljao na način koji nije omogućavao redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti Škole.

 

Članak 57.

Članovi Školskog odbora o pitanjima iz djelokruga rada Školskog odbora odlučuju većinom glasova ukupnog broja članova.

 

Članak 58.

 • O radu sjednice Školskog odbora vodi se zapisnik.
 • Zapisnik se vodi pisano, a može se i tonski snimati po odluci Školskog odbora.
 • Zapisnik vodi tajnik škole ili osoba koju odredi predsjednik Školskog odbora u dogovoru s ravnateljem.

Članak 59.

 • O odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora radnike se izvješćuje na oglasnoj ploči Škole u roku od 3 do 5 dana od dana održavanja sjednice na kojoj je donesena odluka.
 • Roditelje se na sjednici Vijeća roditelja i roditeljskim sastancima izvješćuje o odlukama važnim za rad i poslovanje Škole donesenim na sjednici Školskog odbora.

 

Članak 60.

 • Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje pitanja, pripremanje prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu.
 • Članovi povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se obavi određena zadaća.
 • Školski odbor može u svako doba opozvati povjerenstvo ili radnu skupinu, odnosno pojedinog člana.

 

Članak 61.

 • Članovi povjerenstava i radnih skupina u pravilu se biraju između radnika Škole.
 • Iznimno, kada je propisano da određeno povjerenstvo ili radna skupina mora imati sastav koji se ne može osigurati od radnika Škole ili kada je to prema naravi zadaće potrebno, Školski odbor može za članove povjerenstva ili radne skupine imenovati i osobe izvan Škole.

 

Članak 62.

Uz poslove za koje je kao tijelo upravljanja Škole ovlašteno zakonom i provedbenim propisima, Školski odbor (odlučuje većinom glasova Školskog odbora):

 1. donosi Statut, njegove izmjene i dopune, uz prethodnu suglasnost Osnivača, na prijedlog ravnatelja Škole,
 2. donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja Škole,
 3. donosi Školski kurikulum na prijedlog Nastavničkog vijeća i ravnatelja Škole,
 4. donosi Godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja Škole i nadzire njegovo izvršavanje,
 5. donosi Financijski plan na prijedlog ravnatelja,
 6. daje prethodnu suglasnost ravnatelju Škole u vezi zasnivanja i prestanka radnog odnosa sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Ugovora o katoličkim osnovnim i srednjim školama i Zakonika kanonskog prava,
 7. na prijedlog ravnatelja donosi odluku o upućivanju na ovlaštenu prosudbu radne sposobnosti radnika za kojega postoji osnovana sumnja da mu je psihofizičko zdravlje narušeno u mjeri koja umanjuje njegovu radnu sposobnost
 8. uz suglasnost Osnivača, odlučuje:
  1. o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
  2. o promjeni djelatnosti Škole
  3. o promjeni naziva i sjedišta Škole
  4. o statusnim promjenama Škole
 9. daje Osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima važnim za rad i sigurnost u Školi
 10. bira i razrješuje zamjenika predsjednika Školskog odbora
 11. osniva učeničke zadruge, klubove i udruge,
 12. u drugom stupnju odlučuje o aktima koje Škola donosi na temelju javnih ovlasti ako zakonom, podzakonskim aktom ili ovim Statutom nije određeno drugo nadležno tijelo
 13. razmatra rezultate obrazovnog rada
 14. obavlja druge poslove određene ovim Statutom i drugim općim aktima Škole.
Skip to content