Natječaj za radno mjesto

Natječaj za radno mjesto

– Radno mjesto: Nastavnik grčkog jezika na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 3 sata nastave tjedno

Klasična gimnazija fra Marijana Lanosovića
s pravom javnosti
Vukovarska ulica 1/a, 35000 Slavonski Brod
Telefon: 035/443-821, 035/408-084
gimnazija.framarijan.ravnatelj@gmail.com

Klasa: 112-01/19-02/03
Urbroj: 2178-99/01-19-1
Slavonski Brod, 30.08.2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) , Klasična gimnazija fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti Slavonski Brod raspisuje
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

– Radno mjesto: Nastavnik grčkog jezika na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 3 sata nastave tjedno.

UVJETI
Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj 1/96, 80/99.) kao i posebne uvjete Osnivača.

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08)

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti životopis, domovnicu, dokaz o stručnoj spremi (diplomu), dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama, elektronički zapis o radnopravnom statusu HZMO-A, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja).
Dokumentacija se prilaže u neovjerenom presliku jer se ista neće vraćati.
Izabrani kandidat/kinja prije sklapanja ugovora o radu dostavit će školi izvornike svih traženih isprava.

Kandidat koji se prema posebnim propisima poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosnu uz prijavu osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom propisu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17.) da uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17.).

S prijavljenim kandidatima provest će se razgovor – intervju, sukladno članku 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Klasične gimnazije fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti.
Vrijeme i mjesto provedbe razgovora s kandidatima – intervju, objavit će se na web stranici Klasične gimnazije fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti, najmanje 5 dana prije održavanja razgovora s kandidatima.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu: Klasična gimnazija fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti, Vukovarska ulica 1/a 35000 Slavonski Brod s naznakom „ZA NATJEČAJ“.

Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Temeljem odredbe članka 103. stavak 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine broj 121/17.) u natječaju navodimo poveznicu na internetskoj stranici Ministarstva kako slijedi:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Ovaj natječaj objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Klasične gimnazije fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Klasične gimnazije fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti: http://www.gimnazija-framarijanalanosovica.hr

Ravnatelj:
fra Klaudio Milohanović, dipl. teolog