Vijeće roditelja

 

Članak 174.

 • U Školi se ustrojava Vijeće roditelja radi ostvarivanja interesa učenika i povezivanja Škole s društvenom sredinom.
 • Vijeće roditelja sastavljeno je od predstavnika roditelja učenika svakog razrednog odjela.
 • U Vijeću roditelja ima onoliko roditelja koliko u Školi ima razrednih odjeljenja.
 • U Vijeću roditelja mogu biti samo roditelji čija su djeca učenici Škole.

 

Članak 175.

 • Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na roditeljskom sastanku razrednog odjela između sebe biraju jednog predstavnika škole u Vijeću roditelja.
 • Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga članka rukovode razrednici.

 

Članak 176.

 • Vijeće roditelja bira se za tekuću školsku godinu.
 • Za člana Vijeća roditelja ne može se birati osoba čiji život nije u skladu s naukom Katoličke crkve, kojoj je oduzeto pravo da živi sa svojim djetetom, koja je lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se neovlašteno približava djetetu s kojim ne živi ili kojoj je izrečena prekršajna sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji i zbog drugih kaznenih djela protiv tjelesne zlouporabe maloljetne osobe.

 

Članak 177.

 • Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u Vijeće roditelja s imenom izabranog roditelja razrednici su dužni u roku do tri (3) dana od dana izbora dostaviti ravnatelju.
 • Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja saziva i vodi ravnatelj Škole do izbora predsjednika Vijeća roditelja.

 

Članak 178.

 • Nakon što se utvrdi kandidat/kandidati za predsjednika Vijeća roditelja, pristupa se javnom glasovanju.
 • Za predsjednika je izabran roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova.
 • Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja, bira se zamjenik predsjednika na isti način.

 

Članak 179.

Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te:

 1. daje mišljenje o prijedlogu Školskog kurikuluma, Godišnjeg plana i programa rada
 2. raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji Školskog kurikuluma, Godišnjeg plana i programa rada Škole
 3. razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno-obrazovnim radom
 4. predlaže mjere za unapređivanje odgojno-obrazovnog rada
 5. daje mišljenje i prijedloge u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, sportskih i kulturnih sadržaja Škole
 6. daje mišljenje i prijedloge u svezi s uvjetima rada i poboljšanjem uvjeta rada u Školi
 7. daje mišljenje i prijedloge u svezi s osnivanjem i djelatnosti učeničke zadruge te sudjelovanjem učenika u njezinu radu
 8. daje mišljenje i prijedloge u svezi sa socijalno-ekonomskim položajem učenika i pružanjem odgovarajuće pomoći.

 

Članak 180.

 • Ravnatelj škole dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti Vijeće roditelja o svim pitanjima od opće važnosti za Školu.
 • Ravnatelj Škole, Školski odbor i Osnivač dužni su u okviru svoje nadležnosti razmotriti prijedloge Vijeća roditelja i o tome ga izvijestiti.

 

Članak 181.

 • Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vijeća roditelja odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik Vijeća roditelja privremeno spriječen u obavljanju poslova predsjedavajućeg.
 • Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a predsjednik je obvezan sazvati sjednicu ako to zatraži jedna trećina (1/3) članova tijela ili ravnatelj Škole.
 • Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda izrađuje predsjednik Vijeća roditelja u suradnji s ravnateljem i organizira pravovremenu dostavu poziva.

 

Članak 182.

 • Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih članova.
 • Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem.
 • Na sjednicama Vijeća roditelja prisustvuje ravnatelj bez prava glasa

 

Članak 183.

 • O tijeku sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik.
 • Zapisnik se vodi u pisanom obliku, a može se i tonski snimati.
 • Zapisnik vodi član Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik.
 • Nakon sjednice zapisnik se pohranjuje u tajništvo Škole na čuvanje.
 • Predstavnici razrednih odjela u Vijeću roditelja imaju obvezu informiranja roditelja svog razrednog odjela o bitnim zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja.
 • O zaključcima donesenim na sjednici Vijeća roditelja izvješćuju se ravnatelj Škole, Osnivač, te nastavnici i stručni suradnici putem oglasne ploče Škole.

 

Članak 184.

Član Vijeća roditelja može biti razriješen prije isteka mandata:

 • ako sam zatraži razrješenje,
 • ako njegovom djetetu prestane status redovnog učenika Škole,
 • odlukom roditelja razrednog odjela.

 

 

Skip to content