NATJEČAJI ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA KEMIJE, GRČKOG JEZIKA I POVIJESTI

NATJEČAJI ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA KEMIJE, GRČKOG JEZIKA I POVIJESTI

Klasična gimnazija fra Marijana Lanosovića
s pravom javnosti
Vukovarska ulica 1/a, 35000 Slavonski Brod
Telefon: 035/409-422
gimnazija.framarijan.ravnatelj@gmail.com

Klasa: 112-01/21-02/05
Urbroj: 2178-99/01-21-1
Slavonski Brod, 17.9.2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Klasična gimnazija fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti Slavonski Brod objavljuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

– Radno mjesto: Nastavnik kemije – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 2 sata nastave tjedno,
– Radno mjesto: Nastavnik grčkog jezika – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 3 sata nastave tjedno,
– Radno mjesto: Nastavnik povijesti – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 13 sati nastave tjedno.

UVJETI
Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj 1/96, 80/99.) kao i posebne uvjete Osnivača.

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08).

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti životopis, domovnicu, dokaz o stručnoj spremi (diplomu), dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama, elektronički zapis o radnopravnom statusu HZMO-A, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja).
Dokumentacija se prilaže u neovjerenom presliku jer se ista neće vraćati.
Izabrani kandidat/kinja prije sklapanja ugovora o radu dostavit će školi izvornike svih traženih isprava.

Kandidati koji se prema posebnim propisima pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, odnosnu uz prijavu osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21 ), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20.) i članka 48. stavcima 1. – 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rada (Narodne novine broj 84/21) da uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta u prijavi na javni natječaj prilože svu propisanu dokumentaciju kojom dokazuju da imaju pravo prednosti pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate, a pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prema članku 48. stavcima 1. – 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 49. ovoga zakona.

Temeljem odredbe članka 103. stavka 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navodimo poveznice na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja kako slijedi:

https://branitelj.Gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

i

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

S prijavljenim kandidatima provest će se razgovor – intervju, sukladno članku 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Klasične gimnazije fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti.
Vrijeme i mjesto provedbe razgovora s kandidatima – intervju, objavit će se na web stranici Klasične gimnazije fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti: http://www.gimnazija-framarijanalanosovica.hr najmanje 5 dana prije održavanja razgovora s kandidatima.
Kandidat koji ne pristupi razgovoru – intervju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Prijavu na natječaj je potrebno vlastoručno potpisati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu: Klasična gimnazija fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti, Vukovarska ulica 1/a 35000 Slavonski Brod s naznakom „ZA NATJEČAJ“.

Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Ovaj natječaj objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Klasične gimnazije fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Klasične gimnazije fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti: http://www.gimnazija-framarijanalanosovica.hr te se uzima da je tom objavom dostava izvršena.

Ravnatelj:
fra Klaudio Milohanović, dipl. teolog

Skip to content